Statut

04. velj 2017. Vijesti

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) Osnivačka skupština političke stranke Generacija obnove (u daljnjem tekstu: Stranka), održana 4. veljače 2017. godine u Delnicama, donijela je:

STATUT

političke stranke GENERACIJA OBNOVE

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 • Naziv Stranke je: Generacija obnove.
 • Skraćeni naziv Stranke je: GO.
 • Sjedište Stranke je u Zagrebu.

 

Članak 2.

 • Stranka je pravna osoba i upisuje se u registar političkih stranaka pri nadležnom državnom tijelu Republike Hrvatske.
 • Lokalne organizacije Stranke nemaju status pravnih osoba.

 

Članak 3.

 • Stranka djeluje na području Republike Hrvatske.
 • Stranka djeluje i u inozemstvu u okvirima pravnog poretka odnosne države.

 

Članak 4.

 • Stranku predstavlja i zastupa Predsjednik Stranke. U njegovoj odsutnosti ili za vrijeme privremene spriječenosti predsjednika, Stranku predstavlja i zastupa Dopredsjednik Stranke kojeg odredi Predsjednik ili Glavni tajnik. Ako je Predsjednik spriječen odrediti osobu koja će ga zamjenjivati, umjesto njega će to učiniti Predsjedništvo Stranke.

 

Članak 5.

 • Stranka surađuje s drugim političkim strankama, društvima ili pojedincima ako to pridonosi ostvarenju Temeljnih načela Stranke.
 • Stranka se udružuje u međunarodne političke organizacije i saveze ako se time pridonosi ostvarenju Temeljnih načela Stranke.

 

Članak 6.

 • Rad Stranke i njezinih tijela je javan. Javnost se sa zasjedanja pojedinih tijela Stranke njihovom odlukom može isključiti ako je to nužno radi čuvanja podataka važnih za uspješno djelovanje Stranke.
 • Putem sredstava javnog informiranja javnost se redovito obavještava o radu i političkim stajalištima Stranke.

 

Članak 7.

 • Stranka ima svoj znak kojega čini velikim bijelim slovima napisan skraćeni naziv Stranke unutar plavog kruga oko kojega je opisana tamno siva podebljana kružnica sa šiljastim ispupčenjem na desnoj strani na koje se nastavljaju dvije sive strelice u desno.
 • Stranka ima svoj pečat okrugla oblika. U gornjoj polovici oboda ispisano je velikim slovima: GENERACIJA OBNOVE. U donjoj polovici oboda ispisan je naziv sjedišta stranke: Zagreb. U sredini se nalazi znak Stranke.
 • Ustrojstveni oblici stranke imaju svoj pečat. Pečat ustrojstvenog oblika istovjetan je pečatu Stranke s tim da je ispod imena stranke ispisan naziv odgovarajućeg ustrojstvenog organizacijskog oblika i mjesto njegovog sjedišta.

 

CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

 

Članak 8.

 • Generacija obnove je samostalna politička stranka slobodnih i ravnopravnih članova okupljenih oko Temeljnih načela i ideje da je Hrvatskoj neophodna:

– generacijska smjena u političkim, ekonomskim, obavještajnim, pravosudnim i kulturnim strukturama hrvatskog društva;

– korjenita promjena gospodarske politike u smjeru poreznog rasterećenja i povećanja ekonomskih sloboda;

– zaštita suvereniteta i nacionalnih interesa hrvatske države te kulturnih posebnosti hrvatskoga naroda od globalizacijskih i migracijskih procesa;

– reafirmacija tradicionalnih vrijednosti poput obitelji, nepovredivosti ljudskoga života i slobode govora.

(2) Za ostvarivanje svojih ciljeva Stranka se bori demokratskim putem te putem svih načina koji su dopušteni zakonima Republike Hrvatske.

 

 

 1. ČLANSTVO

 

Članak 9.

 • Članom Stranke može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske koji dobrovoljno potpiše pristupnicu i time potvrdi da je upoznat sa Statutom i Temeljnim načelima Stranke, da ih prihvaća te da prihvaća prava i obaveze člana Stranke. Potpisana pristupnica smatra se zahtjevom za primitak u članstvo.
 • Odluku o primanju u članstvo donosi Ogranak na čijem području djeluje osoba koja želi postati članom Stranke, a ako na tom području nije uspostavljen Ogranak odluku donosi Županijsko vijeće. Ako na tom području nije uspostavljeno ni Županijsko vijeće tada odluku donosi Predsjedništvo Stranke.
 • U Stranku se ne će primiti osoba za koju Predsjedništvo Stranke procjeni da iz njezina prijašnjega života i rada proizlazi da će djelovati suprotno Temeljnim načelima i Statutu stranke ili da bi njenim učlanjenjem bio narušen ugled Stranke.
 • Stranka vodi registar članova čiji sadržaj propisuje Predsjedništvo. Za registar članova odgovoran je Glavni tajnik Stranke. Lokalne organizacije vode registar članova koji djeluju u njoj.

 

Članak 10.

 • Član Stranke ima pravo sudjelovati u radu Stranke i njezinih tijela.
 • Član Stranke ima pravo birati i biti biran u tijela Stranke.
 • Član Stranke ima pravo svojim prijedlozima i kritikama sudjelovati u oblikovanju politike Stranke.
 • Član Stranke ima pravo biti informiran o aktivnostima, stajalištima i odlukama Stranke.

Članak 11.

 • Član Stranke dužan je poštivati i promicati Temeljna načela Stranke.
 • Član Stranke dužan je pridržavati se Statuta Stranke.
 • Član Stranke dužan je provoditi odluke Stranke te odgovorno obavljati povjerene i preuzete zadatke.
 • Član Stranke dužan je svojim djelovanjem i ponašanjem čuvati i promicati ugled i interese Stranke.
 • Član Stranke dužan je redovito plaćati članarinu.

 

Članak 12.

 • Članstvo u Stranci prestaje:
 • istupanjem iz Stranke na temelju pisane izjave člana,
 • isključenjem iz Stranke,
 • učlanjenjem u drugu političku stranku ili kandidiranjem na listi druge političke stranke, odnosno na nezavisnoj listi bez suglasnosti Predsjedništva Stranke,
 • smrću.

 

Članak 13.

 • Protiv člana koji svojim djelovanjem i ponašanjem ne poštuje Temeljna načela i Statut Strane ili na bilo koji drugi način narušava interese i ugled Stranke može se pokrenuti stegovni postupak.
 • Stegovni postupak pokreće se na zahtjev Predsjedništva Ogranka kojoj član pripada, pripadajućeg Županijskog vijeća ili Predsjedništva Stranke.
 • U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće mjere:
 • opomena,
 • isključenje iz stranke.
 • Stegovni postupak provodi i stegovnu mjeru izriče Stegovno povjerenstvo stranke koje je u postupku dužno pomno razmotriti postupak te omogućiti članu protiv kojega se provodi stegovni postupak da se izjasni o svemu za što ga se tereti.
 • Svaki član ima pravo na žalbu protiv izrečene stegovne mjere. O žalbi odlučuje Veliko vijeće Stranke.
 • Stegovno povjerenstvo ima 3 člana i imenuje ga Predsjedništvo Stranke. Nakon završetka postupka Stegovno povjerenstvo se raspušta.
 • Stegovno povjerenstvo se smatra privremenim radnim tijelom.

 

 

 1. USTROJSTVO STRANKE

 

OGRANCI

 

Članak 14.

 • Ogranak je temeljna ustrojbena jedinica Stranke koju osnivaju i čine svi članovi na području jedinice lokalne samouprave sa statusom grada, općine ili gradske četvrti Grada Zagreba.
 • Na onom području u kojemu Ogranak Stranke još nije osnovan ili je raspušten Predsjedništvo Stranke može imenovati povjerenika koji za cilj ima u što kraćem roku stvoriti uvjete za osnivanje Ogranka.

 

 

Članak 15.

 • Tijela Ogranka su Zbor Ogranka i Predsjedništvo Ogranka.

 

Članak 16.

 • Zbor Ogranka čine svi članovi Stranke koji pripadaju području na kojem Ogranak djeluje.
 • Zbor Ogranka saziva predsjednik Ogranka ili povjerenik na pripadajućem području. Zbor Ogranka mogu sazvati i Predsjedništvo Ogranka, pripadajuće Županijsko vijeće, Predsjedništvo ili Predsjednik Stranke.
 • Zbor Ogranka bira i razrješava predsjednika i Predsjedništvo Ogranka.
 • Zbor Ogranka razmatra političku situaciju u državi i području na kojemu djeluje, utvrđuje političke smjernice za rad Ogranka te razmatra i ocjenjuje rad članova i tijela Ogranka.
 • Zbor Ogranka saziva se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

 

Članak 17.

 • Predsjedništvo Ogranka čine predsjednik Ogranka i još najmanje 4, a najviše 10 članova između kojih se biraju do 2 dopredsjednika i tajnik Ogranka.
 • Predsjednik Ogranka saziva sastanke Predsjedništva Ogranka, predstavlja Stranku na svom području i predvodi rad Ogranka. Predsjednika zamjenjuje i u radu mu pomaže dopredsjednik Ogranka. Tajnik vodi upravno-tehničke i materijalno-financijske poslove Ogranka.
 • Zadaće Predsjedništva Ogranka su:
 • provođenje politike Stranke na području Ogranka,
 • raspravljanje o političkim problemima i zauzimanje stajališta o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
 • predlaganje i biranje predstavnika Ogranka za izbor u viša tijela Stranke, u skladu sa Statutom,
 • utvrđivanje kandidata za izbor u tijela lokalne samouprave na području Ogranka,
 • provođenje izborne kampanje za sve izbore na području Ogranka, u skladu s uputama viših tijela Stranke,
 • osnivanje stručnih odbora za proučavanje pojedinih pitanja na području Ogranka,
 • podnošenje izvještaja višim tijelima Stranke o političkoj situaciji i aktivnostima Stranke na području Ogranka.
 • Predsjedništvo Ogranka sastaje se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
 • Predsjedništvo Ogranka pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Statutom ili drugim propisom nije drukčije određeno.
 • Ako za to postoji potreba, Predsjedništvo može u isto kooptirati do 2 člana, uz suglasnost Županijskog vijeća i Predsjedništva stranke.

 

ŽUPANIJSKO VIJEĆE

 

Članak 18.

 • Članovi Stranke na području jedne županije osnivaju Županijsko vijeće, uz uvjet da je na području županije osnovano najmanje 3 Ogranka.
 • U Gradu Zagrebu članovi osnivaju Gradsko vijeće Grada Zagreba koje ima status Županijskog vijeća te za kojega vrijede sve odredbe ovoga Statuta koje se odnose na Županijska vijeća.
 • U županiji u kojoj Županijsko vijeće nije osnovano ili je raspušteno Predsjedništvo Stranke imenuje povjerenika Stranke koji za cilj ima u što kraćem roku stvoriti uvjete za osnivanje Županijskog vijeća.

 

Članak 19.

 • Predsjednik i članovi Županijskog vijeća biraju se i razrješuju na Županijskom zboru.
 • Županijski zbor čine svi članovi Stranke koji pripadaju području na kojem djeluje Županijsko vijeće.
 • Županijski zbor saziva predsjednik Županijskog vijeća ili povjerenik Stranke za županiju, a dužan ga je sazvati na zahtjev natpolovične većine Ogranaka na području županije, Predsjedništva Stranke ili Predsjednika Stranke.

 

Članak 20.

 • Županijsko vijeće čine predsjednik Županijskog vijeća i još najmanje 6, a najviše 12 članova između kojih se biraju do 2 dopredsjednika i tajnik Županijskog vijeća.
 • Članovi Predsjedništva Stranke i zastupnici u predstavničkim tijelima s područja županije po svom su položaju članovi Županijskog vijeća.
 • Predsjednik Županijskog vijeća saziva sastanke Županijskog vijeća, predstavlja Stranku na svom području i predvodi rad Županijskog vijeća. Predsjednika zamjenjuje i u radu mu pomaže dopredsjednik Županijskog vijeća. Tajnik vodi upravno-tehničke i materijalno-financijske poslove Županijskog vijeća.
 • Županijsko vijeće:
 • provodi politiku Stranke na području županije u kojoj djeluje,
 • raspravlja o političkim problemima i zauzima stajališta o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
 • provodi odluke središnjih tijela Stranke,
 • daje smjernice i usklađuje rad Ogranaka,
 • utvrđuje kandidate za izbor u predstavnička tijela županije u kojoj djeluje,
 • predlaže Predsjedništvu Stranke kandidate za Hrvatski sabor,
 • osniva stručne odbora za proučavanje pojedinih pitanja na području županije u kojoj djeluje,
 • izvještava viša tijela Stranke o političkoj situaciji i aktivnostima Stranke na području županije u kojoj djeluje,
 • obavlja i ostale poslove određene ovim Statutom ili drugim propisom.
 • Županijsko vijeće sastaje se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
 • Županijsko vijeće pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Statutom ili drugim propisom nije drukčije određeno.
 • Ako za to postoji potreba, Predsjedništvo može u isto kooptirati do 2 člana, uz suglasnost Predsjedništva stranke.

 

 

 1. SREDIŠNJA TIJELA STRANKE

 

OPĆI SABOR

 

Članak 21.

 • Opći sabor Stranke najviše je tijelo Stranke, a čine ga svi članovi dok broj članova ne prijeđe 300 članova, a nakon toga čine ga izaslanici izabrani u Ograncima Stranke. Predsjedništvo Stranke određuje broj izaslanika Općeg sabora Stranke za svako njegovo zasjedanje i utvrđuje ključ po kojem će Ogranci slati svoje izaslanike u Opći sabor.
 • Članovi Predsjedništva, Velikog vijeća i predsjednici Županijskih vijeća Stranke po svomu su položaju članovi Općeg sabora.
 • Opći sabor redovito zasjeda najmanje jednom u četiri godine.
 • Opći sabor saziva Predsjedništvo Stranke na svoju inicijativu ili na zahtjev Velikog vijeća. Ako Predsjedništvo Stranke ne sazove Opći Sabor na zahtjev Velikog vijeća u roku od 60 dana, protekom toga roka sjednicu Općeg Sabora će sazvati Veliko vijeće.

 

Članak 22.

 • Opći sabor:
 • bira i razrješava Predsjednika i Predsjedništvo Stranke,
 • utvrđuje politiku i ciljeve Stranke,
 • donosi i mijenja Statut i Program – Temeljna načela Stranke,
 • daje obvezna tumačenja svih akata koje donosi, osim ako Statutom nije drugačije određeno,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i drugim propisima ili ovim Statutom,

 

Članak 23.

 • Opći sabor Stranke pravovaljano odlučuje ako je na njemu nazočna natpolovična većina članova, odnosno verificiranih izaslanika, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, odnosno izaslanika, ako ovim Statutom ili drugim propisom nije drukčije određeno.

 

VELIKO VIJEĆE

 

Članak 24.

 • Veliko vijeće je najviše tijelo Stranke između dva zasjedanja Općeg sabora Stranke.
 • U Veliko vijeće svaki Ogranak delegira po jednog člana ako Ogranak ima do 20 članova, odnosno po dva člana ako Ogranak ima od 20 do 40 članova, odnosno po tri člana ako Ogranak ima preko 40 članova.
 • Članovi Predsjedništva Stranke i predsjednici Županijskih vijeća Stranke po svom su položaju članovi Velikog vijeća.

 

Članak 25.

 • Veliko vijeće:
 • bira i razrješava predsjednika Velikog vijeća,
 • brine o provedbi odluka Općeg sabora,
 • predlaže strategiju za ostvarenje političkih ciljeva Stranke, u skladu sa stavovima Općeg sabora,
 • zahtijeva podnošenje izvješća o radu svih tijela Stranke te istima daje smjernice za rad,
 • podnosi izvješće Općem saboru Stranke o svom radu,
 • donosi financijski plan Stranke,
 • upravlja imovinom Stranke,
 • obavlja i ostale poslove određene ovim Statutom ili drugim propisom.

 

Članak 26.

 • Na čelu Velikog vijeće nalazi se predsjednik Velikog vijeća.
 • Predsjednika Velikog vijeća bira se između članova Velikog vijeća natpolovičnom većinom njegovih članova.

 

Članak 27.

 • Predsjednik Velikog vijeća saziva i vodi sjednice Velikog vijeća. U iznimnim slučajevima sjednicu Velikog vijeća može voditi od predsjednika ovlašteni član Velikog vijeća.
 • Veliko vijeće održava svoje sjednice po potrebi, a najmanje jednom u 6 mjeseci.
 • Predsjednik Velikog vijeća dužan je sazvati sjednicu Velikog vijeća na zahtjev Predsjednika Stranke, Predsjedništva Stranke ili četvrtine članova Velikog vijeća. Ako predsjednik Velikog vijeća u roku od 30 dana ne sazove sjednicu Velikog vijeća, iako je to dužan učiniti, sjednicu mogu sazvati podnositelji zahtjeva.
 • Veliko vijeće pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Statutom ili drugim propisom nije drukčije određeno.

 

PREDSJEDNIŠTVO

 

Članak 28.

 • Predsjedništvo Stranke je vrhovno izvršno-političko tijelo Stranke.
 • Predsjedništvo Stranke:
 • provodi i osigurava provedbu političkih smjernica Stranke te odluka Općeg sabora i Velikog vijeća Stranke,
 • analizira političko stanje u zemlji i inozemstvu te u skladu s time utvrđuje djelatnosti koje je potrebno poduzeti za ostvarenje političkih ciljeva Stranke,
 • daje političke ocjene i utvrđuje politička stajališta Stranke,
 • saziva Opći sabor,
 • odlučuje o materijalno-financijskom poslovanju Stranke,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Stranke,
 • osniva stručne odbore i radna tijela prema potrebi te im određuje sastav i zadaću,
 • određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu,
 • prati i usklađuje rad Županijskih vijeća,
 • potvrđuje kooptirane članove u Predsjedništva Ogranaka i Županijska vijeća,
 • potvrđuje sve ustrojbene oblike Stranke koji su propisani Statutom Stranke,
 • donosi izborni program i strategiju Stranke te utvrđuje kandidate Stranke za zastupnike u Hrvatskom saboru,
 • donosi poslovnike o radu svih tijela Stranke te izborne i kandidacijske pravilnike za izbor svih tijela Stranke,
 • ocjenjuje statutarnost odluka drugih tijela Stranke,
 • raspušta Županijska vijeća i Ogranke,
 • donosi odluke o suradnji s drugim političkim organizacijama, društvima ili pojedincima,
 • donosi odluke o međunarodnom djelovanju Stranke te udruživanju Stranke u međunarodne političke organizacije i saveze,
 • obavlja i ostale poslove određene ovim Statutom ili drugim propisom.

 

Članak 29.

 • Predsjedništvo Stranke ima 9 do 15 članova.
 • Predsjedništvo Stranke čine Predsjednik Stranke, predsjednik Velikog vijeća Stranke te najmanje 8 članova Predsjedništva koje bira Opći sabor Stranke.
 • Na prijedlog Predsjednika Stranke, Predsjedništvo može kooptirati nove članove iz redova Stranke koji se ukažu važnim za rad Stranke. Ukupan broj članova Predsjedništva ne smije biti veći od 15.
 • Na prijedlog Predsjednika Stranke, Predsjedništvo između svojih članova bira i razrješava Glavnog tajnika, Političkog tajnika, Međunarodnog tajnika te do 4 Dopredsjednika Stranke.

 

Članak 30.

 • Sjednice Predsjedništva Stranke saziva i vodi Predsjednik Stranke.
 • Predsjedništvo Stranke održava svoje sjednice po potrebi, a u pravilu jednom mjesečno.
 • Predsjednik Stranke dužan je sazvati sjednicu Predsjedništva Stranke na zahtjev najmanje trećine njegovih članova, a u protivnom to će učiniti sami podnositelji zahtjeva.
 • Predsjedništvo Stranke pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Statutom ili drugim propisom nije drukčije određeno.

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 31.

 • Predsjednik Stranke:
 • predstavlja i zastupa Stranku te odgovara za njezin rad,
 • vodi politiku Stranke u skladu s Temeljnim načelima i odlukama središnjih tijela Stranke,
 • podnosi izvješće o radu Općem saboru Stranke,
 • saziva i vodi sjednice Predsjedništva Stranke i brine se za provedbu njegovih odluka,
 • zauzima politička stajališta o tekućim političkim pitanjima, ako to ne spada u djelokrug drugih tijela Stranke ili ta druga tijela o tom pitanju nisu još zauzela stajališta,
 • zahtijeva podnošenje izvješća od podređenih mu tijela i dužnosnika Stranke o njihovu radu i daje im potrebne upute i naloge radi poboljšavanja njihova rada,
 • potpisuje odluke, zaključke i ostale akte koje donose Predsjedništvo, Veliko vijeće i Opći sabor Stranke,
 • obavlja i ostale poslove određene zakonom, ovim Statutom ili drugim propisom.

 

DOPREDSJEDINICI

 

Članak 32.

 • Dopredsjednici Stranke:
 • pomažu Predsjedniku Stranke u obavljanju poslova iz njegova djelokruga i obavljaju poslove koje im on povjeri,
 • zamjenjuju Predsjednika Stranke kad ih Predsjednik za to ovlasti ili kad Predsjednik nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost.

 

 

 

 

 

GLAVNI TAJNIK

 

Članak 33.

 • Glavni tajnik Stranke:
 • organizira i koordinira rad svih tijela Stranke,
 • usko surađuje s Predsjednikom i ostalim visokim dužnosnicima Stranke i pomaže im u njihovom djelovanju,
 • organizira, koordinira i upravlja poslovima Tajništva Stranke,
 • usklađuje rad lokalnih organizacija Stranke,
 • obavlja administrativne poslove Stranke,
 • obavlja i ostale poslove prema potrebi Stranke.

 

Članak 34.

 • Tajništvo Stranke je izvršno i stručno-operativno tijelo Predsjedništva, Velikog vijeća i Predsjednika Stranke.
 • Radom Tajništva rukovodi Glavni tajnik Stranke.
 • Tajništvo Stranke vodi središnji registar članova stranke.
 • Tajništvo vodi evidenciju plaćenih članarina za cijelu Stranku.
 • Tajništvo vodi i osigurava vođenje materijalnog i financijskog poslovanja Stranke u skladu sa zakonskim propisima.
 • Za svoj rad Tajništvo odgovara Predsjedništvu, Velikom vijeću i Predsjedniku Stranke.
 • Tajništvo Stranke čine: Glavni tajnik Stranke te tajnici zaduženi za pojedina područja rada. Odluku o broju članova Tajništva, kao i o području njihova rada, donosi Predsjedništvo Stranke.

 

POLITIČKI TAJNIK

 

Članak 35.

 • Politički tajnik:
 • priprema zauzimanje političkih stavova Stranke i posebno se brine o ostvarivanju politike Stranke na svim ustrojbenim razinama,
 • proučava, razvija i produbljuje političku misao Stranke i s rezultatima svoga rada upoznaje ostale dužnosnike i članove stranke,
 • povezuje se s drugim političkim strankama, udrugama i pojedincima u svrhu ostvarivanja političkih stajališta Stranke, u dogovoru s Predsjednikom Stranke,
 • prema potrebi Stranke, u javnosti predstavlja politička stajališta Stranke,
 • obavlja i ostale poslove prema potrebi Stranke.

 

MEĐUNARODNI TAJNIK

 

Članak 36.

 • Međunarodni tajnik:
 • priprema i koordinira međunarodne aktivnosti Stranke,
 • posebno proučava aktualna vanjskopolitička događanja te priprema zauzimanje političkih stavova Stranke o tim događanjima,
 • povezuje se s političkim organizacijama i pojedincima iz drugih zemalja te o tome izvješćuje Predsjednika i Predsjedništvo Stranke.

 

 

KLUBOVI

 

Članak 37.

 • Radi sveobuhvatnog razmatranja svih područja društvenog života, rješavanja specifičnih problema i promicanja politike Stranke u svim društvenim slojevima, članovi Stranke se mogu organizirati u klubove (studenti, radnici i sl.) kao zasebne organizacijske cjeline.
 • Odluku o osnivanju klubova donosi Predsjedništvo Stranke.
 • Klubovi sami izrađuju pravila o svomu radu i ustrojstvu, a ta pravila potvrđuje Predsjedništvo Stranke.

 

 1. IZBOR I OPOZIV TIJELA STRANKE

 

IZBOR TIJELA

 

Članak 38.

 • Sva tijela i dužnosnici Stranke biraju se na mandatno razdoblje od četiri godine.
 • Tijelo koje vrši izbor pojedinih tijela ili dužnosnika prethodno odlučuje hoće li glasovanje biti javno ili tajno.
 • Svaki se član Stranke može kandidirati za dužnosnička mjesta i članstvo u tijelima Stranke, u skladu s kandidacijskim pravilnikom kojeg donosi Predsjedništvo Stranke.
 • Postupak i način provođenja unutarstranačkih izbora za sva tijela i dužnosnike Stranke uređuje se izbornim pravilnikom koje donosi Predsjedništvo Stranke.

 

OPOZIV TIJELA

 

Članak 39.

 • Tijela i dužnosnike Stranke može opozvati tijelo koje ih je izabralo i prije isteka mandata ako ne ispunjavaju svoje dužnosti ili rade suprotno interesima Stranke.
 • Predsjedništvo Stranke može raspustiti i opozvati svako ustrojstveno tijelo i svakog dužnosnika Stranke ako ne ispunjavaju svoje dužnosti ili rade suprotno interesima Stranke.

 

 1. MATERIJALNA I FINANCIJSKA SREDSTVA

 

Članak 40.

 • Stranka je neprofitna organizacija, čija sredstva služe isključivo ostvarivanju njezinih političkih ciljeva.
 • Stranka ostvaruje prihode od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija i drugih propisima dozvoljenih izvora.

 

 1. PRESTANAK RADA STRANKE

 

Članak 41.

 • Stranka prestaje s radom i postojanjem odlukom Općeg sabora donesenom dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Općeg sabora ili u slučajevima kada to određuje zakon.
 • Odlukom o prestanku rada Opći sabor će odlučiti o imovini Stranke.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 42.

 • Prijedloge za izmjene i dopune ili donošenje novog Statuta Stranke mogu dati Predsjednik, Predsjedništvo i Veliko vijeće Stranke.
 • Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom njegova usvajanja na osnivačkoj skupštini Stranke.

 

U Delnicama, 4. veljače 2017. godine

 

Frano Čirko, predsjednik Stranke